ZÁKAZNÍK

• Nová registrace
• Zapomenuté heslo
• Zákaznická podpora

• Proč se registrovat?
OBSAH KOŠÍKU
Košík je prázdný
OBLÍBENÉ POLOŽKY
Oblíbené
KRÁTKÉ ZPRÁVY
Prodejní veletrh starožitností

Dne 19. - 22. 4. 2018 jsme se zúčastnili prodejního veletrhu starožitností v Novoměstské radnici v Praze. Všem našim zákazníkům děkujeme za návštěvu a jsme velice potěšeni, že se Vám naše expozice líbila.

Domů » Obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost DREAM WORK s.r.o., se sídlem Maiselova 38/15, 11000, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170381 (dále jen prodávající).

2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující realizací objednávky současně potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb. - dále jen OZ) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.) v platném znění.

 II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.antik-diamond.com. Kupující si vybere zboží, způsob dodání, platbu a vyplní veškeré údaje potřebné pro realizaci objednávky (údaje jsou označeny prodávajícím jako povinné). Objednání je ukončeno vystavením objednávky a potvrzením objednávky ze strany kupujícího. Kupující potvrzením objednávky prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2. Vzhledem ke specifické nabídce zboží prodávajícím a množstevnímu omezení (většina zboží je v nabídce pouze v počtu 1 ks), prodávající kupujícímu doporučuje, aby před realizací objednávky telefonicky ověřil dostupnost zboží.

3. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce (dále jen kupní smlouva) mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu. Potvrzení obsahuje souhrn objednaného zboží, celkovou cenu, způsob dopravy (převzetí zboží) a formu platby (výzvu k zaplacení zboží). Zároveň informaci, že se jedná o použité zboží se zárukou  12 ti měsíců. Kupující souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje, že souhlasí s tímto způsobem uzavření kupní smlouvy.

4. Pokud kupující zboží objednává jako podnikatelský subjekt s platným českým IČ, nese plnou zodpovědnost za věcnou správnost dodacích a fakturačních údajů. Ty musí korespondovat s údaji zapsanými v živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku.

5. Pokud kupující nesplní svůj závazek zaplatit a odebrat závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek takového kupujícího pozastavit, případně odmítnout

6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky v níže uvedených případech:

A. Došlo-li k systémové poruše počítačové sítě, softwarové chybě nebo selhání lidského faktoru

B. Při stanovení ceny, která zjevně neodpovídá obvyklé ceně na trhu

C. Jedná-li se o zákazníka, který už v minulosti porušil obchodní podmínky nebo nesplnil své smluvní závazky

D. Je-li objednávka vystavena na evidentně podezřelou nebo smyšlenou (neexistující) doručovací adresu

E. Pokud bylo objednané zboží prodáno ve stejný okamžik v kamenném obchodě

Ve všech výše uvedených případech bude zákazník kontaktován (telefonicky nebo emailem).

III. Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy - zakoupení zboží prostřednictvím komunikace na dálku (§ 1829 OZ)

1. Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tj. podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s ustanovením § 1829 OZ i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené (v půdním stavu), bez zjevných vad způsobených užíváním nebo výměnou částí zboží a v původním obalu. Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

• zasláním na adresu prodávajícího

• osobním doručením do kamenného obchodu (viz záložka Kontakt v internetovém obchodě)

2. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k poškození či zničení vráceného zboží. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

3. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Písemné vyrozumění o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

4. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

5. Navrácení zboží prodávajícímu NELZE provést dobírkou. Takto vrácené zboží NEBUDE prodávajícím převzato.

IV. Reklamace, odstoupení od kupní smlouvy

 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 v případě vady odstranitelné:

 a)      právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

 b)      právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

 c)      v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 v případě vady neodstranitelné:

 a)      právo na výměnu vadného zboží

 b)      odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn., že zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 a)      právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to v jeho provozovně.

 Reklamace se nevztahují na případy:

 a)      vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

 b)      prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

 c)      na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

 d)      použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

 e)      po uplynutí záruční lhůty

 f)       vady způsobené zásahem vyšší moci (vlivem živelných katastrof)

Je nutné přihlížet k tomu, že prodávané zboží je již použité nebo starožitné a vykazuje známky opotřebení, na které se nevztahuje reklamační řád. Snažíme se na všechny případné vady předem upozornit, a tudíž je kupující předem se stavem prodávané věci srozuměn a na tyto vady se reklamace nevztahuje.

V. Záruka a servis

Záruka na použité zboží je 12 měsíců (dle § 2168, občanský zákoník č. 89/2012 Sb.). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věci použité neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (viz reklamační řád). Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (daňový doklad, faktura). Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis (vyjma např. čištění šperků, úprava velikosti prstenů nebo jiné dohodnuté služby).

Doložka o prodeji drahých kovů

V případě prodeje drahých kovů (zlato, stříbro, platina atd.) a v souladu s ustanovením § 1837, písm. b) Občanského zákoníku je vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy).

VI. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VIII. Ostatní ujednání

1. Jakékoliv kopírovaní včetně obrázků a fotografií bez písemného souhlasu autora není dovoleno.

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávájí, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ve vztahu k (zahraničnímu) spotřebiteli nemusí být tato volba práva vždy platná. Tuto otázku je nutné posuzovat vždy v konkrétním případě zvlášť.

Facebookbanner
copyright © Antik Maiselova | mapa stránek | online: 77 | přístupů: 2445255 | sestaveno za: 0.072s | design&css: Studio Kružítko | hosting&programming: speedweb.cz